Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hodsager Idræts- og
Ungdomsforening.
Foreningen er en sammenlægning af Hodsager Idrætsforening og Hodsager ungdomsforening. Foreningen er hjemmehørende i Herning kommune.

§ 2 Formål
Foreningen vil søge gennem fællesskab mellem de unge i mødesal, gymnastiksal, hal og på idrætspladsen, ved folkelig og kulturel oplysning at virke for sit formål:
EN LÆGELIG OG SUND UNGDOM…….

§ 3 Tilslutning til hovedorganisationer
Foreningen er tilsluttet følgende hovedorganisationer:

 • DGI
 • DIF
 • Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union.

I øvrigt kan foreningen være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens vedtægter.
Optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller en leder – træner.
Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.

§ 5 Udelukkelse af medlemmer
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer der modarbejder foreningen eller dens formål, eller viser usømmelig adfærd.
Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på 1. ordinære generalforsamling.

§ 6 Kontingent
Kontingent til foreningen for aktive og eventuelle passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen, som også bestemmer opkrævningsformen.
Selvstændige udvalg med egen økonomi, som fx Forældre- og Støtteudvalget og Fitnessudvalget, fastsætter selv kontingent for deres medlemmer, ligesom de også selv disponerer over et evt. overskud og er ansvarlige for at fører regnskab og lave budgetter.

§ 7a Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, den første mandag i april. Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 10 dage før i lokal uge- og eller dagblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden til generalforsamlingen skal være som følger:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning om arbejdet i foreningen i det forløbne år.
 • Kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forældre- og Støtteudvalget foreligger deres reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag.
 • Valg
  1. Forretningsudvalg
  2. Fodboldudvalg
  3. Badmintonudvalg
  4. Gymnastik , håndbold og volleyball
  5. Forældre- og Støtteudvalg
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt

Alle valg og afstemninger skal være skriftlige, hvis blot et medlem ønsker det. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning, tages ved simpelt flertal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 7b
Fitnessudvalget afholder deres egen generalforsamling umiddelbart efter hovedforeningens generalforsamling, efter samme regler som hovedforeningen, med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Beretning ved formanden
 • Kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Valg til fitnessudvalget
 • Valg af revisor og revisor suppleant
 • Eventuelt

§ 7,1 Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, dog skal medlemmer være fyldt 16 år for at have stemmeret til fitnessudvalgets generalforsamling.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 16 år. Dog skal formanden og kassereren være myndige.
For at være valgbar og for at have stemmeret til Fitness-udvalget, skal man være medlem af fitness-centeret.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, til bestyrelsen, med angivelse af forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 9 Foreningens ledelse
Foreningen ledes af 18 bestyrelses – udvalgsmedlemmer, som alle er valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

 • Forretningsudvalg 3 medlemmer
 • Fodboldudvalg 3 medlemmer + evt 1 suppl.
 • Badmintonudvalg 3 medlemmer + evt 1 suppl.
 • Gymnastik, håndbold, volleyball3 medlemmer + evt 1 suppl.
 • Forældre- og Støtteudvalg 3 medlemmer + evt 1 suppl. + Fitnessudvalg 3 medlemmer + evt 1 suppl.

I udvalgene er der skiftevis 1 og 2 medlemmer på valg hvert år
Ved det konstituerende møde i Forretningsudvalget vælges en formand, kasserer og sekretær.
Endvidere vælges en formand for de 5 underudvalg. Disse danner sammen med Forretningsudvalget bestyrelsen, som tegner foreningen. Dog tegnes Fitness-centeret af Fitnessudvalget, samt HIUF´s formand.
Det konstituerende møde skal afholdes inden 8 dage efter generalforsamlingen og det første bestyrelsesmøde afholdes inden 3 uger efter generalforsamlingen.
For en 2-årig periode vælges 2 revisorer. Heraf er 1 på valg hvert år.
Såfremt et medlem af bestyrelsen, et udvalg eller en revisor udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanterne, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.
Ved valg til bestyrelsen gælder, at de medlemmer der opnår flest stemmer, er valgt.
Kassereren fører foreningens regnskab over indtægter og udgifter.
Bestyrelsen har dog ret til at ansætte en regnskabsfører udenfor bestyrelsen.
Sekretæren fører foreningens protokol og udarbejder referater.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, for de af foreningen indgåede aftaler og dispositioner.

§ 10 Arbejdsopgaver
Bestyrelsen – udvalgene varetager foreningens interesser indadtil og udadtil.
Alle beslutninger vedrørende økonomi tages af bestyrelsen, som er pligtig til at være behjælpelig ved større arrangementer.
Bestyrelsesmøderne indvarsles af formanden, i samarbejde med sekretæren. Bestyrelsesmøder afholdes når det er nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.

§ 11 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
På den ordinære generalforsamling skal det reviderede regnskab foreligge skriftlig til alle deltagere i generalforsamlingen.
Regnskabet for fitnessudvalget skal dog kun fremlægges på deres egen generalforsamling.

§ 12 Lovændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er optaget på dagsordenen og vedtages med mindst 2/3 flertal.

§ 13 Opløsning
Forud for en eventuel opløsning af foreningen kræves der afholdt 2 generalforsamlinger med foreningens opløsning optaget som et punkt på dagsordenen.
De 2 generalforsamlinger skal finde sted med mindst 3 ugers mellemrum.
Mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede skal stemme for opløsningen ved hver generalforsamling, for at den kan finde sted.
Eventuel gæld afvikles og eventuel formue fordeles efter generalforsamlingens bestemmelse, dog således at formuen kan anvendes til fremme af ungdomsarbejdet i Hodsager, i Herning kommune.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Hodsager Idræts- og Ungdomsforening, mandag d. 2. april 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>